Spring naar inhoud

Wedstrijdverloop -en trajectreglement

geschreven op 04 juli 2019

Wedstrijdverloop -en trajectreglement

Algemeen

Woestijnvis NV, met maatschappelijke zetel te 1800 Vilvoorde, Harensesteenweg 228, met ondernemingsnummer 460.337.749 (hierna: Woestijnvis) organiseert de televisiequiz De Campus Cup in opdracht van De Vlaamse Radio- en Televisieomroeporganisatie, NV van publiek recht, met maatschappelijke zetel te 1030 Schaarbeek, Auguste Reyerslaan 52 en met ondernemingsnummer 244.142.664 (hierna: VRT).

De Campus Cup is een tv- quiz op Canvas voor studenten (17-26 jaar) van Vlaamse universiteiten en hogescholen die door 2 teams van 4 studenten gespeeld wordt.

Woestijnvis selecteert 34 teams om deel te nemen aan de opnames :

Het tv-programma De Campus Cup bestaat uit 24 afleveringen. In iedere aflevering nemen twee studierichtingen uit een verschillende (of vanaf de kwartfinales mogelijks uit een zelfde) onderwijsinstelling het tegen elkaar op.

De eerste 17 afleveringen leveren telkens één dagwinnaar. De winnaar van de dag speelt een finale. Op basis van de resultaten van de finale van elke aflevering wordt er een ranking opgesteld onder de deelnemende ploegen. De 8 best gerangschikte teams uit de eerste 17 afleveringen gaan door naar de 1/4 finales en maken kans om uiteindelijk de Campus Cup te winnen.

De uiteindelijke winnaar van de Canvas Campus Cup krijgt een wisselbeker, een oorkonde en geniet eeuwige roem.

De Campus Cup is meer dan zomaar een harde kennisquiz. De teams worden multidisciplinair op de proef gesteld in de arena van het hoger onderwijs.

Deelnemingsvoorwaarden

 1. Een quizploeg bestaat uit 4 studenten uit éénzelfde instelling en richting die ingeschreven zijn tijdens het academiejaar 2019-2020.

 2. De studenten kunnen uit verschillende studiejaren komen maar mogen in samenstelling ook allemaal uit éénzelfde studiejaar komen.

 3. De student kan enkel uitkomen voor de richting waar hij of zij is ingeschreven voor het academiejaar 2019 – 2020. De student bewijst aan de hand van zijn of haar studentenkaart lid te zijn van aangegeven instelling en dat tijdens het academiejaar 2019-2020.

 4. Indien er samenwerkingsverbanden tussen verschillende instellingen bestaan, heeft de student zelf de keuze voor welke instelling hij uitkomt. Maar eens gekozen is die keuze bindend geldt deze keuze voor het hele traject van de quiz. Elke student kan slechts één keer deelnemen. Meervoudige inschrijvingen voor verschillende richtingen en/of instellingen zijn niet toegestaan.

 5. Alle quizteams zijn gemengd (M/V).

 6. Enkel personen die geboren zijn tussen 1 januari 1992 en 31 december 2003 kunnen deelnemen.

 7. Alle studenten (zoals hiervoor bepaald) kunnen deelnemen aan de wedstrijd met uitzondering van medewerkers en personeelsleden van VRT, VAR en Woestijnvis.

 8. Alle studenten (zoals hiervoor bepaald) kunnen deelnemen aan de wedstrijd en verklaren op eer of ze iemand bij VRT, VAR en Woestijnvis kennen. Zoals:

 • Familieleden (tot in de eerste graad) van medewerkers en personeelsleden van VRT, VAR en Woestijnvis.

 • Personen die stage volgen in het academiejaar 2019-2020 bij VRT, VAR of Woestijnvis.

 • Alle andere relaties met medewerkers van VRT, VAR of Woestijnvis die als partijdig kunnen gezien kunnen worden.

Woestijnvis eigent zich het recht toe om op basis van deze verklaring kandidaten al dan niet te weigeren.

 1. De 34 teams die in 2019 geselecteerd werden om deel te nemen aan de Campus Cup en die dus op tv te zien waren, worden uitgesloten van deelname aan het volgende seizoen. Studenten die zich ingeschreven hadden maar niet geselecteerd werden, mogen gerust opnieuw hun kans wagen.

 2. De samenstelling van het team van 4 studenten is bindend in de periode tussen inschrijving en opname van het programma. Uitzonderingen kunnen, indien de afwezigheid gewettigd is, door Woestijnvis toegestaan worden: in geval van ziekte, overmacht of stopzetten studies… kan in overleg met Woestijnvis een uitzondering toegestaan worden om een teamlid tijdens het traject (zie Selectieprocedure) te vervangen. Maar basisregel blijft dat de samenstelling bij inschrijving bindend is en Woestijnvis steeds de eindbeslissing heeft.

 3. De inschrijvingsperiode loopt van 1 oktober 2019 tot en met 31 oktober 2019 middernacht. Inschrijven kan enkel via dit platform.

 4. Elk team duidt bij inschrijving een kapitein aan: deze is verantwoordelijk voor de inschrijving en voor alle communicatie met Woestijnvis en met de andere teamleden. De instelling is niet verantwoordelijk voor de inschrijving. Vanaf het moment van de inschrijving verloopt alle communicatie tussen Woestijnvis en het team via de kapitein.

Door zich in te schrijven voor deze quiz, aanvaardt elk lid van het deelnemende team dit onderstaand selectiereglement.

De beslissingen van Woestijnvis zijn bindend, zowel over de toepassing en de uitvoering van het reglement, als over het verloop van de wedstrijd en over situaties die niet door het reglement zijn voorzien.

Bij om het even welke onregelmatigheid of poging tot fraude kan Woestijnvis beslissen om de deelnemer of deelnemers uit te sluiten van deelname.

Selectieprocedure

Woestijnvis selecteert 34 teams om deel te nemen aan de opnames op basis van de scores in de selectierondes en in functie van de weging (zoals omschreven in punt 2).

 1. Per instelling kan slechts één team per richting deelnemen aan het effectieve spelprogramma op tv (Bijvoorbeeld: geen twee ploegen ‘Rechten’ of ‘Journalistiek’ van eenzelfde instelling). Voor de selectie mogen zich echter meerdere ploegen inschrijven. Het team van die richting met de hoogste score plaatst zich voor het effectieve spelprogramma.

 2. Door weging wordt bepaald hoeveel richtingen per instelling deel kunnen nemen. Deze regel wordt in het leven geroepen om een oververtegenwoordiging van een instelling tegen te gaan. Op basis van studentenaantallen per instelling (Telmoment oktober 2019 door het Vlaams Ministerie van Onderwijs) stelt Woestijnvis een weging op. Instellingen met een groter aantal studenten hebben op deze manier een grotere kans om meerdere ploegen aan de start te brengen dan instellingenmet minder studenten.

 3. De weging is echter geen vrijgeleide om een vast aantal ploegen per instelling aan de start te brengen. Haalt een richting niet de minimumscore die door Woestijnvis is vastgelegd, dan kan die plaats ingenomen worden door een team van een andere richting & instelling. De vrijgekomen plaatsen worden ‘Wild Cards’ waarbij Woestijnvis autonoom beslist aan wie ze worden toegekend op basis van meerdere criteria (zoals, maar niet beperkt tot, de behaalde score, geografische spreiding en uniekheid van richting). Over deze beslissing kan niet gediscussieerd of gecommuniceerd worden. Woestijnvis heeft hier laatste woord en er is geen inzage in de verdere selectieprocedure.

 4. De teams die uit de regionale selectieronde weerhouden worden, worden bij Woestijnvis uitgenodigd voor de tweede en finale selectieronde waarin naast kennis, ook spelinzicht en communicatieve vaardigheden worden getest. Na deze tweede en finale selectieronde worden 34 teams toegelaten tot het effectieve spelprogramma.

Timing en traject van de selectieprocedure

Selectieronde 2: Nationale selectieronde (december 2019-januari 2020)
 • De teams die uitgenodigd worden voor selectieronde 2 strijden om een plaatsje bij de laatste 34.

 • Deze proef zal in de kantoren van Woestijnvis te Vilvoorde (Harensesteenweg 228) plaatsvinden en wordt door het hele team samen gespeeld. De afspraak wordt in overleg vastgelegd, rekening houdend met de examenkalender.

 • Het resultaat bepaalt of het team de laatste 34 haalt en toe kan treden tot het effectieve spelprogramma. Zes teams belanden op de reservelijst en houden zich stand-by. De volgende zes teams komen op de reservelijst terecht: de ploegen die plaats 35-36-37-38-39-40 na de finale selectie bezetten. Voor de overige ploegen is het spel afgelopen.

Uitzendingen & prijzen

Het programma wordt in het voorjaar 2020 uitgezonden op Canvas.

Aan het spelprogramma is geen prijzengeld verbonden en gemaakte onkosten worden niet vergoed. De deelnemende ploeg speelt voor eeuwige roem en glorie zowel binnen de eigen onderwijsinstelling als gans Vlaanderen.

Algemene bepalingen

 1. Door deel te nemen aan de wedstrijd, aanvaardt elk lid van het deelnemende team het huidig reglement.

Het volledige wedstrijdreglement, dat kan worden afgedrukt, staat vermeld op de website van Canvas.

 1. De deelnemer verleent aan VRT de toestemming om de creatieve inbreng (en de –eventueel bewerkte opname daarvan) en zijn/haar deelname aan de wedstrijd, voor een periode van 5 jaar vanaf inschrijving, zonder dat hiervoor enige vergoeding verschuldigd is en zonder enige beperking in ruimte:
 • te publiceren op de (al dan niet voor mobiel gebruik aangepaste) website(s) van VRT en andere online kanalen;

 • te verwerken in radio- en televisieprogramma’s en deze programma’s op om het even welke technische wijze, lineair of niet lineair uit te zenden of op zijn initiatief te laten uitzenden alsook te (laten) reproduceren op welke drager dan ook en deze te (laten) distribueren.

 1. De deelnemers gaan er uitdrukkelijk mee akkoord dat ze gefilmd worden en dat deze beelden getoond zullen worden door de VRT via verschillende kanalen (televisie, VRT NU,...) in het kader van de deelname aan ‘De Campus Cup’ waardoor hun identiteit publiek wordt gemaakt.

 2. Woestijnvis houdt toezicht op het correcte verloop van de wedstrijd waarvan de uitslag onherroepelijk en bindend is.

Over het wedstrijdreglement, de organisatie door Woestijnvis en/of de bindende en onherroepelijke uitslag van de wedstrijd wordt géén correspondentie gevoerd (briefwisseling, mails, sociale media en/of telefoongesprekken).

Alle bijkomende mededelingen en/of publicaties vanwege Woestijnvis in verband met de wedstrijd gelden als punt van reglement.

Woestijnvis behoudt zich te allen tijde het recht voor, indien omstandigheden dit vereisen of omwille van programmatorische, technische of organisatorische redenen om, deze wedstrijd uit te stellen, in te korten of in te trekken, het wedstrijdreglement te wijzigen of aan de spelformule te sleutelen, zonder dat Woestijnvis hiervoor op welke wijze dan ook aansprakelijk kunnen worden gesteld.

Druk-, spel-, zet-, of andere fouten alsook technische (communicatie)problemen kunnen niet ingeroepen worden als grond voor welke verplichting dan ook vanwege de organisatoren.

 1. In geval van niet naleven van regels, misbruiken, misleiding of bedrog behoudt Woestijnvis zich uitdrukkelijk het recht voor de betrokken deelnemer(s) zonder meer van deelname aan deze wedstrijd uit te sluiten.

Verwerking van persoonsgegevens

In het kader van de deelname aan de wedstrijd De Campus Cup verwerkt Woestijnvis persoonsgegevens van de deelnemers. In beeld- en geluidsmateriaal, en de gemonteerde opnames, of fragmenten ervan, kunnen met name rechtstreeks of onrechtstreeks persoonsgegevens van u worden vrijgegeven. Het kan dan gaan om identiteitsgegevens (vb. uw naam, woonplaats), informatie over fysieke of psychische kenmerken (vb. leeftijd of geslacht), …

Deze gegevens zullen enkel door Woestijnvis worden verwerkt voor artistieke doeleinden in het licht van de uitvoering van de afspraken die in dit reglement zijn opgesomd en voor het hierin beschreven gebruik (zoals het uitzenden van de beelden waarin bepaalde kenmerken van u vervat zitten). Tenzij Woestijnvis hiertoe wettelijk verplicht zou zijn, zullen de gegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Deze verwerkingsactiviteit valt onder toepassing van de Algemene Verordening inzake Gegevensbescherming 2016/679 en de in uitvoering van deze Verordening uitgevaardigde lokale wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens (de Gegevensbeschermingswetgeving). Woestijnvis verwerkt de persoonsgegevens in overeenstemming met de krachtlijnen van de Gegevensbeschermingswetgeving.

De deelnemers hebben onder andere recht op inzage en correctie van de persoonsgegevens die over hem/haar zijn opgeslagen en bovendien op eenvoudig verzoek en kosteloos de verwijdering ervan te vragen.

Communicatie en vertrouwelijkheid programma

Elke deelnemer verbindt zich er eveneens toe om alle informatie met betrekking tot het verloop en de afloop van het programma niet publiek te maken (via Instagram, Facebook…. ) tot na het ogenblik van de uitzending van de desbetreffende aflevering van het programma.

Het is elke deelnemer verboden om in verband met het programma rechtstreeks contact op te nemen met de pers. Indien een deelnemer gecontacteerd wordt door de pers, moet hij/zij Woestijnvis en/of VRT persdienst hiervan onmiddellijk op de hoogte te brengen. Deze verbintenis geldt tot het ogenblik van de uitzending van de desbetreffende aflevering van het programma.

Bij vragen of opmerkingen kan je altijd mailen naar campuscup@woestijnvis.be

VRTNU VRTNU VRTNU